# گردهم_آیی_ائمه_ی_جمعه_و_روحانیون_شهرستان_در_کلهرود