یک سند/شکواییه قدیمی به مجلس شورای ملی سابق

این سند از سایت مجلس شورای اسلامی درج شده  است.

نویسنده نامه کیست؟

قنات ملکی کدام قنات کلهرود است؟

موضوع چه بوده است؟

موارد مذکور ابهاماتی است که خوشحال خواهیم شد کسی آنرا برای بقیه روشن کند.

شماره مدرک : 13/141/13/1/22
عنوان(نوع سند): نامه حسین مظاهری کلهرودی به مجلس شورای ملی در
شکایت از تعدیات بعضی اشخاص نسبت به قنات ملکی او،
نامه رئیس مجلس آقای اسفندیاری به وزارت کشور جهت
رسیدگی، پاسخ وزارت کشور مبنی بر رسیدگی
تاریخ سند : هجری، 1321، 3، 24
برساخت : 6 برگ پاکت

http://www.majlislib.com/fehrest/fasnadN10.html

/ 0 نظر / 3 بازدید