کلهرودی های مدفون در بهشت زهرا تهران تا سال 1392

کلهرودی های مدفون

 در بهشت زهرای  تهران

http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75

 

برای همه درگذشتگان  مغفرت الهی را آرزو داریم

 

ابوالفضل کلهرودی

     تاریخ دفن:12-10-1355     قطعه: 9    ردیف:159   شماره:22

زین العابدین کلهرودی

نام پدر: ولی     تاریخ دفن:26-9-1381     قطعه: 219    ردیف:25   شماره:45

شعبانعلی کلهرودی

نام پدر: عبدالمحمد     تاریخ دفن:14-5-1365     قطعه: 105    ردیف:64   شماره:8

عباس کلهرودی

     تاریخ دفن:7-12-1355     قطعه: 13    ردیف:68   شماره:32

هاجر کلهرودی

     تاریخ دفن:24-1-1355     قطعه: 11    ردیف:65   شماره:38

علی اسدکلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:2-6-1380     قطعه: 220    ردیف:46   شماره:26

قطع عضو کری کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:1-6-1391     قطعه: 599    ردیف:69   شماره:502

منور کلهءکلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:19-3-1390     قطعه: 301    ردیف:164   شماره:33

غضنفر چاهی کلهرودی

نام پدر: کربلایی عباس     تاریخ دفن:25-12-1380     قطعه: 243    ردیف:33   شماره:9

رضا کرمی کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:1-1-1378     قطعه: 241    ردیف:113   شماره:10

غلامعلی کلهرودی مقدم

نام پدر: مشهدی قنبر     تاریخ دفن:13-10-1376     قطعه: 49    ردیف:92   شماره:48

هاجر امین کلهرودی

     تاریخ دفن:22-9-1349     قطعه: 1    ردیف:68   شماره:32

عباس بخشی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:5-9-1381     قطعه: 217    ردیف:59   شماره:30

فاطمه خانی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:6-4-1377     قطعه: 82    ردیف:71   شماره:47

احمد رنجبرکلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:17-4-1363     قطعه: 98    ردیف:97   شماره:39

جواد فردی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:8-11-1381     قطعه: 219    ردیف:46   شماره:23

محمدآقا فردی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:16-6-1366     قطعه: 104    ردیف:16   شماره:47

رضا قاضی کلهرودی

نام پدر: حیدر     تاریخ دفن:23-11-1379     قطعه: 212    ردیف:89   شماره:28

شهربانو قاضی کلهرودی

نام پدر: محمدعلی     تاریخ دفن:8-6-1366     قطعه: 101    ردیف:66   شماره:30

عباس قاضی کلهرودی

نام پدر: محمدعلی     تاریخ دفن:19-7-1390     قطعه: 242    ردیف:106   شماره:27

 

علی قاضی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-11-1350     قطعه: 3    ردیف:2   شماره:14

فاطمه قاضی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:7-4-1390     قطعه: 3    ردیف:2   شماره:14

محمود قاضی کلهرودی

     تاریخ دفن:29-4-1352     قطعه: 7    ردیف:95   شماره:9

جمیله لطفی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:13-7-1386     قطعه: 76    ردیف:130   شماره:79

زیور مظاهرکلهرودی

نام پدر: محمدجعفر     تاریخ دفن:30-11-1369     قطعه: 73    ردیف:137   شماره:12

مهدی مظاهرکلهرودی

     تاریخ دفن:30-9-1352     قطعه: 36    ردیف:51   شماره:502

فاطمه نوری کلهرودی

نام پدر: محمدآقا     تاریخ دفن:2-7-1384     قطعه: 206    ردیف:33   شماره:25

محسن نوری کلهرودی

نام پدر: نادعلی     تاریخ دفن:26-1-1385     قطعه: 216    ردیف:59   شماره:48

نادعلی نوری کلهرودی

نام پدر: محمد آقا     تاریخ دفن:27-6-1388     قطعه: 216    ردیف:59   شماره:48

معصومه گازری کلهرودی

نام پدر: کربلائی محمد علی     تاریخ دفن:29-3-1390     قطعه: 1    ردیف:68   شماره:32

ماه سلطان کریمی کلهرودی

     تاریخ دفن:1-8-1352     قطعه: 4    ردیف:66   شماره:11

رمضانعلی امینی کلهرودی

نام پدر: فرج اله     تاریخ دفن:11-7-1389     قطعه: 222    ردیف:57   شماره:39

سکینه خانم امینی کلهرودی

نام پدر: فرج اله     تاریخ دفن:24-5-1382     قطعه: 208    ردیف:21   شماره:27

منور امینی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:31-5-1384     قطعه: 233    ردیف:85   شماره:26

نوش آفرین امینی کلهرودی

نام پدر: رمضامعلی     تاریخ دفن:25-5-1370     قطعه: 70    ردیف:59   شماره:63

لعیاخانم توکلی کلهرودی

     تاریخ دفن:18-3-1356     قطعه: 13    ردیف:111   شماره:23

رضا جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:13-10-1384     قطعه: 45    ردیف:35   شماره:31

صدیقه جعفری کلهرودی

     تاریخ دفن:11-7-1357     قطعه: 17    ردیف:66   شماره:48

عباس جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:16-1-1388     قطعه: 258    ردیف:98   شماره:3

ماه نساء جعفری کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:23-6-1370     قطعه: 72    ردیف:198   شماره:35

 

محمد جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:28-6-1392     قطعه: 232    ردیف:29   شماره:14

مهدی جعفری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:1-5-1364     قطعه: 27    ردیف:73   شماره:10

نصرت جعفری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:2-4-1385     قطعه: 244    ردیف:75   شماره:43

هما جعفری کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:29-4-1380     قطعه: 210    ردیف:134   شماره:50

کوکب حبیبی کلهرودی

نام پدر: اکبر     تاریخ دفن:14-10-1356     قطعه: 15    ردیف:60   شماره:43

اکبر حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:9-6-1354     قطعه: 10    ردیف:118   شماره:28

احمد حبیبی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:18-8-1384     قطعه: 70    ردیف:125   شماره:31

حسن حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:15-7-1379     قطعه: 250    ردیف:100   شماره:51

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:9-1-1373     قطعه: 71    ردیف:109   شماره:57

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسمعلی     تاریخ دفن:7-1-1377     قطعه: 36    ردیف:116   شماره:33

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: مشهدی عباس     تاریخ دفن:25-2-1383     قطعه: 214    ردیف:95   شماره:38

حمیدرضا حبیبی کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:1-7-1370     قطعه: 72    ردیف:214   شماره:39

ربابه حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:17-11-1350     قطعه: 6    ردیف:211   شماره:21

زهرا حبیبی کلهرودی

نام پدر: اکبر     تاریخ دفن:5-12-1377     قطعه: 66    ردیف:118   شماره:59

شهلا حبیبی کلهرودی

نام پدر: تقی     تاریخ دفن:2-10-1369     قطعه: 73    ردیف:102   شماره:18

عباس حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسم علی     تاریخ دفن:2-9-1386     قطعه: 249    ردیف:60   شماره:47

علی حبیبی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:28-8-1387     قطعه: 252    ردیف:79   شماره:28

محمدآقا حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسمعلی     تاریخ دفن:24-9-1378     قطعه: 66    ردیف:118   شماره:59

محمود حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:27-5-1386     قطعه: 103    ردیف:60   شماره:14

مسعود حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-11-1353     قطعه: 10    ردیف:34   شماره:51

 

مهری حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:30-10-1353     قطعه: 10    ردیف:24   شماره:31

ابوالفضل حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدهاشم     تاریخ دفن:1-2-1363     قطعه: 9    ردیف:88   شماره:32

زهرا حسینی کلهرودی

نام پدر: علی نقی     تاریخ دفن:10-6-1379     قطعه: 32    ردیف:56   شماره:1

سید حسین حسینی کلهرودی

نام پدر: سید غفار     تاریخ دفن:21-8-1390     قطعه: 312    ردیف:92   شماره:31

سید محسن حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:11-9-1392     قطعه: 9    ردیف:86   شماره:33

سیدابراهیم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:30-1-1380     قطعه: 9    ردیف:88   شماره:33

ماه نساءبیگم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:15-4-1366     قطعه: 9    ردیف:89   شماره:32

مریم بیگم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدعلی     تاریخ دفن:3-4-1390     قطعه: 76    ردیف:43   شماره:11

منیجه حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدحسن     تاریخ دفن:13-8-1383     قطعه: 45    ردیف:26   شماره:27

کوکب حیدری کلهرودی

     تاریخ دفن:28-8-1353     قطعه: 504    ردیف:154   شماره:29

ام البنین حیدری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:6-6-1392     قطعه: 310    ردیف:75   شماره:45

حبیبه حیدری کلهرودی

     تاریخ دفن:24-10-1360     قطعه: 89    ردیف:57   شماره:40

زلیخا حیدری کلهرودی

نام پدر: محمدتقی     تاریخ دفن:29-11-1366     قطعه: 102    ردیف:42   شماره:9

علی اصغر حیدری کلهرودی

نام پدر: محمدتقی     تاریخ دفن:20-2-1383     قطعه: 243    ردیف:76   شماره:34

فاطمه حیدری کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:18-4-1384     قطعه: 66    ردیف:93   شماره:52

محمدرضا خالقی کلهرودی

     تاریخ دفن:5-12-1356     قطعه: 15    ردیف:81   شماره:32

نصرت رحیمی کلهرودی

نام پدر: رمضانعلی     تاریخ دفن:27-1-1386     قطعه: 230    ردیف:78   شماره:16

فاطمه شبانی کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:27-11-1384     قطعه: 235    ردیف:72   شماره:37

سفیه بیگم شریفی کلهرودی

نام پدر: آقاسیدمحمد     تاریخ دفن:20-8-1389     قطعه: 49    ردیف:92   شماره:48

سیدحسن شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدتراب     تاریخ دفن:4-11-1385     قطعه: 227    ردیف:126   شماره:53

 

سیدعباس شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمود     تاریخ دفن:1-9-1365     قطعه: 105    ردیف:21   شماره:27

سیدعباس شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمد     تاریخ دفن:19-11-1377     قطعه: 240    ردیف:40   شماره:18

سیدناصر شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمرتضی     تاریخ دفن:31-4-1384     قطعه: 233    ردیف:61   شماره:8

شهیدسیدمحمدرضا شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:8-8-1374     قطعه: 50    ردیف:19   شماره:19

صدیقه صادقی کلهرودی

نام پدر: رمضانعلی     تاریخ دفن:3-7-1386     قطعه: 207    ردیف:100   شماره:46

خورشید عابدی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:8-3-1381     قطعه: 226    ردیف:82   شماره:24

غلامحسین عابدی کلهرودی

نام پدر: حیدرعلی     تاریخ دفن:17-3-1382     قطعه: 226    ردیف:82   شماره:53

محمد عابدی کلهرودی

نام پدر: محمدحیدر     تاریخ دفن:10-11-1373     قطعه: 32    ردیف:147   شماره:50

شهربانو عبادی کلهرودی

     تاریخ دفن:31-3-1362     قطعه: 97    ردیف:31   شماره:25

ماه بانو قنبری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:23-7-1390     قطعه: 232    ردیف:6   شماره:14

زلیخا ماندی کلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:6-11-1385     قطعه: 213    ردیف:45   شماره:33

ناصر ماندی کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:2-9-1392     قطعه: 318    ردیف:120   شماره:8

حسن محبوب کلهرودی

نام پدر: محمدابراهیم     تاریخ دفن:29-3-1380     قطعه: 16    ردیف:140   شماره:31

رمضان محبوب کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:3-3-1379     قطعه: 202    ردیف:27   شماره:60

یحیی موسوی کلهرودی

نام پدر: یوسف     تاریخ دفن:23-9-1381     قطعه: 217    ردیف:108   شماره:10

شهربانو موندی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:14-3-1392     قطعه: 70    ردیف:120   شماره:44

معصومه موندی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:2-2-1373     قطعه: 70    ردیف:120   شماره:44

معصومه نجاری کلهرودی

نام پدر: کربلائی برات     تاریخ دفن:15-7-1388     قطعه: 103    ردیف:60   شماره:14

فاطمه نورفردکلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:25-4-1373     قطعه: 71    ردیف:47   شماره:23

ماه نشاء نورمردکلهرودی

     تاریخ دفن:20-5-1365     قطعه: 105    ردیف:46   شماره:15

 

امیر نیکپورکلهرودی

نام پدر: علیرضا     تاریخ دفن:19-11-1364

مصطفی یگانه کلهرودی

نام پدر: یداله     تاریخ دفن:8-2-1390     قطعه: 254    ردیف:126   شماره:3

یداله یگانه کلهرودی

نام پدر: قاسم     تاریخ دفن:24-10-1368     قطعه: 111    ردیف:128   شماره:27

صدیقه خانم احمدپورکلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:3-3-1369     قطعه: 20    ردیف:45   شماره:11

مسلم احمدپورکلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:19-8-1384     قطعه: 205    ردیف:52   شماره:62

زهراخانم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمدحسن     تاریخ دفن:16-11-1374     قطعه: 100    ردیف:99   شماره:34

سیدابراهیم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:17-12-1375     قطعه: 84    ردیف:42   شماره:27

سیدحسن اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سید مصطفی     تاریخ دفن:16-10-1389     قطعه: 311    ردیف:138   شماره:34

سیدسهراب اخلاقی کلهرودی

نام پدر: کمال     تاریخ دفن:10-12-1365

سیدسهراب اخلاقی کلهرودی

نام پدر: کمال     تاریخ دفن:10-12-1365     قطعه: 29    ردیف:43   شماره:10

سیدفضل اله اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدابوالقاسم     تاریخ دفن:11-9-1386     قطعه: 227    ردیف:131   شماره:41

سیدمحمود اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدهدایت     تاریخ دفن:12-3-1373     قطعه: 71    ردیف:42   شماره:66

سیدهدایت اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدابوتراب     تاریخ دفن:5-1-1372     قطعه: 79    ردیف:86   شماره:18

صفیه بیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سید ابوالقاسم     تاریخ دفن:16-6-1389     قطعه: 311    ردیف:130   شماره:19

قمربیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: ابوالقاسم     تاریخ دفن:2-6-1381     قطعه: 47    ردیف:53   شماره:7

نصرت بیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:1-6-1382     قطعه: 226    ردیف:78   شماره:54

سکینه افغانی کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:11-7-1377     قطعه: 202    ردیف:27   شماره:60

شهربانو افغانی کلهرودی

نام پدر: محمداسماعیل     تاریخ دفن:4-10-1383     قطعه: 234    ردیف:89   شماره:7

عباسعلی اقلیمی کلهرودی

     تاریخ دفن:17-12-1360     قطعه: 91    ردیف:18   شماره:28

ابولقاسم باقری کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:23-2-1387     قطعه: 247    ردیف:18   شماره:16

 

سکینه بلقوری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:12-2-1382     قطعه: 219    ردیف:46   شماره:23

شوکت تهرانی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:11-11-1365     قطعه: 105    ردیف:117   شماره:42

عصمت حسن پورکلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:2-6-1384     قطعه: 221    ردیف:8   شماره:6

آفرین رحمانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:29-10-1378     قطعه: 48    ردیف:50   شماره:33

شهربانو رحمانی کلهرودی

نام پدر: مشهدی احمد     تاریخ دفن:24-6-1388     قطعه: 205    ردیف:52   شماره:62

علی رحمانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:8-6-1369     قطعه: 81    ردیف:93   شماره:34

ماه بی بی رحیمی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:20-3-1388     قطعه: 256    ردیف:157   شماره:28

گوهربیگم شریفی کلهرودی

نام پدر: آقا سید محمد     تاریخ دفن:12-11-1391     قطعه: 320    ردیف:71   شماره:20

علی فلاحتی کلهرودی

نام پدر: ابراهیم     تاریخ دفن:11-7-1366     قطعه: 104    ردیف:34   شماره:2

سلیمان فولادی کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:8-2-1392     قطعه: 250    ردیف:20   شماره:46

صدیقه فولادی کلهرودی

نام پدر: سلیمان     تاریخ دفن:3-10-1391     قطعه: 21    ردیف:13   شماره:10

جواد قربانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:6-9-1391     قطعه: 316    ردیف:75   شماره:56

علی قنبری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:22-1-1392     قطعه: 309    ردیف:107   شماره:67

جمیله مزدآبادکلهرودی

نام پدر: قلی     تاریخ دفن:12-6-1374     قطعه: 70    ردیف:29   شماره:62

ژیلا مظاهری کلهرودی

نام پدر: حیدر     تاریخ دفن:24-10-1382     قطعه: 208    ردیف:90   شماره:32

کامران مظاهری کلهرودی

نام پدر: قدرت اله     تاریخ دفن:20-2-1392     قطعه: 312    ردیف:99   شماره:29

کریم مظاهری کلهرودی

نام پدر: ابوالقاسم     تاریخ دفن:29-6-1381     قطعه: 213    ردیف:77   شماره:42

کوکب مظاهری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:13-1-1383   &

/ 1 نظر / 182 بازدید
غلامرضا نصراللهی

با سلام و احترام زحمت زیادی برای تهیه ی این لیست کشیده اید و کار را برای هم ولایتی های عزیز کلهرودی آسان کرده اید که انشاء الله به یاد رفتگان خود در بهشت زهرا باشند و بر سر مزار آنان بروند و با فاتحه ای روح آنان را شاد نمایند. از میان این اسامی مرحومه کوکب حیدری کلهرودی خاله ی عزیز من بود که در سال 1353 در عنفوان جوانی و با داشتن سه کودک خردسال بر اثر بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم کرد و ما را در غم و اندوه گذاشت. و نکته قابل توجه این که او یکی از اولین کلهرودی هائی است که در بهشت زهرا آرمیده است . البتهدر آن سال ها مثل امروز وسیله نقلیه فراوان نبود و حمل متوفی به روستا بسیار سخت بود و به ناچار او را در بهشت زهرا به خاک سپردند. همواره خاک بر او خوش باد و روحش شاد.