خانم عابد زاده کلهرودی / پژوهشگر برتر

                                           بنام خدا
پژوهشگر برتر
خانم معصومه عابد زاده کلهرودیمطالب زیر از سایت دانشگاه کاشان عینا نقل گردیده است:
                       
آدرس: کاشان - بلوار راوند -دانشگاه علوم پزشکی کاشان -دانشکده پرستاری و مامایی
   

   

   

   

 


 e-mail : Abedzadeh@kaums.ac.ir    

  موقعیت فعلی :

1- عضو هیئت علمی گروه مامائی
2- دبیر کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه
 

 

   آموزش :

تدریس دروس تخصصی رشته مامائی و دروس سایر رشته ها 

1. بیماری های داخلی جراحی در مامایی 1و2و3 
2. بارداری زایمان 1و4
3. زنان و زایمان  رشته اطاق عمل
4. تنظیم خانواده رشته های مختلف
5. پرستاری مادران و نوزادان
 

 

   مدارک تحصیلی :

1- مامای نمونه کاشان در سال 1381
2- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1381-1382
3- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1384-1385   طرحهای تحقیقاتی :

1- بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روش‌های بیماریابی آن در سال 1380. معصومه عابدزاده، زهره سادات، فرزانه صابری. پایان یافته.
 
2- بررسی چگونی تغذیه و پایش رشد کودکان 5/4 و 9 ماهه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان، 1380. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. پایان یافته.
 
3- بررسی تأثیر ژل لیدوکایین بر درد بعد از اپیزیوتومی و پارگی پرینه. معصومه عابدزاده، زهره سادات، فرزانه صابری. پایان یافته.
 
4- بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرکاشان. ، معصومه عابدزاده، تائبی، فرزانه صابری، زهره سادات. پایان یافته.
 
5- بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره آکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمی. دکتر حمیدرضا طالاری – دکتر الهه مصداقی‌نیا – معصومه عابدزاده. در حال اجرا.
 
6- بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز درمان نازایی کاشان. دکتر حسن حسنی – معصومه عابدزاده. در حال اجرا.
 
7- بررسی میزان حاملگی با فاصله کوتاه و رابطه آن با قد و وزن هنگام تولد 79-.1378. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابدزاده. پایان یافته.
 
8- بررسی فراوانی سوء تغذیه وارتباط آن با برخی از عوامل فردی و اجتماعی مادر در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. پایان یافته.
 
9- بررسی تأثیر روغن کرچک در شروع دردهای زایمانی. فرزانه صابری، معصومه عابدزاده، زهره سادات. پایان یافته.
 
10- بررسی میزان شیوع ماکروزومی نوزاد و ارتباط آن با حاملگی از تاریخ گذشته و زایمانهای متعدد در مراجعین به بیمارستان دکتر شبیه‌خوانی کاشان، 79-1378. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. پایان یافته.
 
11- بررسی رابطۀ طول مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسی. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابدزاده. پایان یافته.
 
12- بررسی موانع انجام تست پاپ اسمیراز دیدگاه زنان شهر کاشان1384. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. پایان یافته.
 
13- بررسی طول مرحله سوم زایمان و عوامل مرتبط با آن. تائبی، زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. پایان یافته.
 
14- بررسی مقایسه ای تأثیر طب فشاری و کپسول زنجبیل در تهوع و استفراغ حاملگی. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده، تائبی. در حال اجرا.
 
15-.بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان. زهره سادات، فرزانه صابری، تائبیْ، معصومه عابدزاده. در حال اجرا.

 

   انتشارات :

   کتاب :

1- دارو درمانی و شیردهی. ترجمه : معصومه عابدزاده - زهره سادات. انتشارات مرسل، 
1383
2- ورزشهای دوران بارداری و پس از زایمان . تالیف: معصومه عابدزاده ، فرزانه صابری، زهره سادات. انتشارات مرسل ،1384.
 
3-جمعیت شناسی و تنظیم خانواده. تالیف: معصومه عابدزاده. انتشارات مرسل ، 1384.
 
4- ایدز در حاملگی و زایمان. ترجمه : زهره سادات- معصومه عابدزاده. انتشارات مرسل، 1386 .   مقاله :

1- عوامل مستعد کننده سرطان پستان. معصومه عابدزاده. ارمغان دانش سال اول شماره، 2 ،1376 صفحه 41 .
 
2- بررسی دانش نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تهران در مورد معاینه کلینیکی پستان 1373. معصومه عابدزاده ، فرزانه صابری ، زهره سادات. مجله فیض، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1379، صفحه 49.
 
3- بررسی وضعیت پیشگیری از حاملگی و عوامل مرتبط با آن در زنان زیر 20 سال شهر کاشان. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. مجله فیض. سال چهارم، شماره 15، پاییز 1379، صفحه 94 .
 
4- بررسی شیوع ماکروزومی و رابطه حاملگی از تاریخ گذشته و زایمانهای متعدد با آن. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. مجله فیض. شماره 22، تابستان 1381، صفحه 65 .
 
5- شیوع حاملگی با فاصله کوتاه و رابطه آن با قد و وزن هنگام تولد. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابدزاده. مجله فیض. شماره 24، زمستان 1381، صفحه 82 .
 
6- بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روشهای بیماریابی آن. معصومه عابدزاده ، زهره سادات، فرزانه صابری. مجله فیض. شماره 26، تابستان 1382، صفحه 85 .
 
7- بررسی ارتباط BMI مادر و جنس کودک با سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. مجله فیض.سال نهم، شماره2، تابستان 1384، پی در پی 34،صفحه57 .
 
8- بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 5/4 ماهه شهر کاشان 1380. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. مجله فیض.سال نهم، شماره3، پاییز 1384، پی در پی 35،صفحه59 .
 
9- بررسی رابطۀ طول مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسی. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابدزاده. فیض، دوره یازدهم، شماره 1، بهار 1386، پیاپی 41 .
 

10- The prevalence of fetal macrosomia and post term delivery and multiparity as its risk factors in Kashan city. Saberi F, Abedzadeh M, Sadat Z. JOURNAL OF MATERNAL- FETAL & NEONATAL MEDICINE. 2004

11-Prevalence of short-interval pregnancy and its association with birth height and weight. Sadat Z, Saberi F, Abedzadeh M. JOURNAL OF MATERNAL- FETAL & NEONATAL MEDICINE. 2004   شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و کنگره ها :

   سخنرانی :

1. بهداشت شغلی زنان. معصومه عابدزاده- حسن صادقی نائینی. سمینار زن و کار. زاهدان، 1375.
 
2. بررسی دانش و نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در مورد معاینه کلینیکی پستان.معصومه عابدزاده. سمینارسرطانهای زنان. دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1376.
 
3. روشهای پیشگیری از باروری در مردان.معصومه عابدزاده. سمینار جمعیت. دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 1378
 
4. بررسی ارتباط BMI مادر و جنس کودک با سوء تغذیه کودکان. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. پاییز 1384.
 
5. بررسی شیوع حاملگی با فاصله کوتاه و رابطه آن با قد و وزن هنگام تولد در خانمهای مراجعه کننده به بیمارستان شبیه خوانی کاشان 1380. سادات، صابری، عابدزاده. اولین سمینار سراسری بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، 8-7 اردیبهشت ماه 1384.
 
 6. بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی و عوامل مرتبط با آن در مرکز درمان نازائی کاشان. دکترحسن حسنی، معصومه عابدزاده، دکترزهره طبسی. هفتمین همایش علوم تشریحی ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان. 22 - 20 اردیبهشت 1385.
 

7. Prevalence of short-interval pregnancy and its association with birth height and weight. Sadat, Saberi, Abedzadeh. XIX European Congress of Perinatal Medicine. Athens, Greece, October 13-16 2004   پوستر :

مقالات خارجی

1-The prevalence of fetal macrosomia and post term delivery and multiparity as its risk factors in Kashan city. Saberi F, Abedzadeh M, Sadat Z. XIX European Congress of Perinatal Medicine. Athens, Greece, October 13-16 2004.

2- Fetal and Maternal Complications of Pyelonephritis in Pregnancy. Abedzadeh M, Tabasi Z. The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & in fertility. Athens, Greece. April 14-16 2005.

3- Breast self examination, performance of women referring health care center in Kashan. Abedzadeh M, Sadat Z, Saberi F. The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & in fertility. Athens, Greece. April 14-16 2005.

4-Preterm labor and short inter pregnancy intervals. Sadat Z, Eslami A, Saberi F, Abedzadeh M. The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & in fertility. Athens, Greece. April 14-16 2005.

5-Kowledge and performance of women reffering helth care centers in Kashan towards breast cancer and its screening methods. Abedzadeh M, Sadat Z, Saberi F. 9th International Conference. St. Gallen/Switzerland. January 26-29 2005.

6- The Efficacy of Lidocain Gel 2% Pain Reliving of Episiotomy or Perineal Laceration. Abedzadeh, M; Sadat, Z; Saberi,F. Th British International Congress of Obstetrics and Gynecology. ExCl. London.UK. 4-6 July 2007.

7- Nutritional Status and Related Factors In 4/5 Months–old Infants In Kashan City.Abedzadeh M, Saberi F, Sadat Z. 10Th European nutrition conference.Paris France.13-16 July 2007.
 
8-Investigating of Intra uterine Insemination Success Rate and related factor in Kashan fertility and Infertility center.Hassani Bafrani, H.; Abedzadeh.14th World Congress on In Vitro Fertilization & 3rd World Congress on In Vitro Maturation. canada.September 15 -19, 2007.

مقالات داخلی

1- بررسی شیوع سوء تغذیه و ارتباط آن با برخی از مشخصات فردی و اجتماعی مادر در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 82-1381. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. هشتمین کنگره تغذیه ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. 16 - 19 شهریور ماه1383.

2- دانش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روشهای بیماریابی آن. معصومه عابدزاده ، زهره سادات، فرزانه صابری. بیست و پنجمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. 31 فروردین و 1 اردیبهشت ماه 1384.

3-- فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. هفتمین همایش پزشکی ورزشی در بانوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران26- 27 تیر ماه 1384.

4- فواید ورزش در دوران بارداری. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. هفتمین همایش پزشکی ورزشی در بانوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 26-27 تیر ماه 1384.

5- تأثیر ورزش عضلات کف لگن در بهبود بی اختیاری ادراری. فرزانه صابری، معصومه عابدزاده، زهره سادات. هفتمین همایش پزشکی ورزشی در بانوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 26-27 تیر ماه 1384.

6- ورزش عاملی در جلوگیری از زمین خوردن در زنان مسن دارای استئوپروز. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابد زاده. هفتمین همایش پزشکی ورزشی در بانوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 26-27 تیر ماه 1384.

7- بررسی چگونگی تغذیه و پایش رشد کودکان 5/4 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان 1380. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 12-8 آبان 1384.

8- بررسی ارتباط حاملگی های ناخواسته با سوء تغذیه کودک. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. . ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 8-4 آذرماه 1384.

9- توزیع چربی آندروئید در زنان عامل مختل کننده حاملگی . محبوبه تائبی، معصومه عابدزاده. ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 8-4 آذرماه 1384

10- بررسی عوارض مادری و جنینی پیلونفریت در حاملگی در بیماران بستری در زایشگاه شبیه خوانی کاشان. معصومه عابدزاده ، دکتر زهره طبسی. اولین همایش بارداری ایمن. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 28-27 دی ماه 1384.

11- بررسی عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد خودآزمایی پستان. معصومه عابدزاده، زهره سادات، فرزانه صابری. چهارمین کنگره مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 6-4 بهمن ماه 1384.

12- مشاجرات لفظی والدین و سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال در کاشان در سال 82-1381. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، تائبی. همایش سراسری پیشگیری، درمان و باز توانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، 11-10 اسفند ماه 1384.

13- کیفیت زندگی در دوران یائسگی. معصومه عابدزاده، محبوبه تائبی. هماش سراسری بهداشت سالمندان. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا. 18-17 اسفند ماه 1384.

145- جنبه های هیستوپاتولوژیک آسیبهای غده پستان. محبوبه تائبی، طاهره خامه چیان، معصومه عابدزاده ، زهره سادات. هفتمین همایش علوم تشریحی ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان. 22 - 20 اردیبهشت 1385.

15- بررسی اپیدمیولوژی سندرم HELLP در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی و بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 83-1373. معصومه عابدزاده . دکتر الهه مصداقی نیا. اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 26-23 مرداد ماه 1385.

16- چاقی آندروئید عاملی در شکست IVF. محبوبه تائبی، زهره سادات، معصومه عابدزاده. اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 26-23 مرداد ماه 1385.

17- بررسی فواصل انجام تست غربالگری پاپ اسمیر در زنان شهر کاشان 1384. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 26-23 مرداد ماه 1385.

18- بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 5/4 ماهه شهر کاشان. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. نهمین کنگره تغذیه ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. 16- 13 شهریور ماه 1385 .

19- بررسی شیوع انواع اختلالات تغذیه ای در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 82-1381. زهره سادات، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 5-1 آبان 1385.

20- بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 9 ماهه شهر کاشان. معصومه عابدزاده، فرزانه صابری، زهره سادات. هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 5-1 آبان 1385.

21- مراقبت های دوران بارداری و زایمان در زنان HIV مثبت. معصومه عابدزاده، زهره سادات. دومین همایش ایدز از دانائی تا توانائی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. 30 بهمن و 1 اسفند 1385.

22- انتقال HIV از مادر به کودک. زهره سادات، معصومه عابدزاده، محبوبه تائبی. دومین همایش ایدز از دانائی تا توانائی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. 30 بهمن و 1 اسفند 1385.

23- بررسی عوارض دکولمان جفت در زنان بستری در زایشگاه شبیه خوانی کاشان.معصومه عابدزاده- دکترمیترا بهرشی. همایش سراسری حاملگی پرخطر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 3-2 اسفند ماه 1385.

24- بررسی عاقبت مادری و جنینی سندرم HELLP در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی و بیمارستان شهید بهشتی کاشان. معصومه عابدزاده، دکتر الهه مصداقی نیا. همایش سراسری حاملگی پرخطر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 3-2 اسفند ماه 1385.

25- بررسی رابطه فشار خون حاملگی با وزن و قد هنگام تولد. زهره سادات، فرزانه صابری، معصومه عابدزاده، براتی. اولین همایش سراسری کودک سالم، جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی ایران، 4-3 اسفند ماه 1385.

26- سرطان پستان و حاملگی. معصومه عابدزاده. کنگره بین المللی سرطان پستان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز تحقیقات سرطان. 6 - 4 اسفند 1385.

27- بررسی مشکلات کارآموزی در عرصه ترم آخر دانشجویان کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان 1385. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده، تائبی. هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی، کرمان، 17-15 اسفند ماه 1385.

28- سموم دفع آفات نباتی و سرطان پستان. محبوبه تائبی، معصومه عابدزاده، فرزانه صابری. دومین کنگره بین المللی گاینکولوژی انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 30-29 فروردین ماه 1386.

29- بررسی الگوی انجام تست پاپ اسمیر و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر کاشان 1375-1384. فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده. دومین کنگره بین المللی گاینکولوژی انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 30-29 فروردین ماه 1386.
30-  سقط جنین و خطر سرطان پستان. معصومه عابدزاده. دومین کنگره بین المللی گاینکولوژی انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 30-29 فروردین ماه 1386.

31- بررسی عوامل مستعد کننده استئوپروز در مراجعین به مرکز دانسیتومتری بیمارستان شهید بهشت

/ 0 نظر / 16 بازدید