پست های ارسال شده در دی سال 1384

                                                 بنام خدا سلام عنوان اين سايت بزبان انگليسی kalahrod  است.شايد ديكته ی كلمه فوق صحيح  نباشد بعضی  kalahruod  بعضی kalahroud و بعضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
                                             بنام خدا تصاوير زير را خانم مريم صورتک از سايت صورتک فرستاده است . تصوير اول نمايی از يک ساختمان قديمی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید