کلهرودیان مقیم چیمه رود نطنز

در روستای چیمه در قدیم سه قشر افراد زندگی می کردند.

 

۱-خان ها ۲-میرزا ها  ۳-رعایا

که اینها هر کدامشان جایگاه خاصی داشتند. حتی در مجالس و مساجد جایگاه مخصوصی داشتند.و اکثرا"مهاجر بودند.و مثلا"خانها از کاشان به روستای چیمه مهاجرت نموده بودند.و اقشار میرزا ها اصالتا"عده ای از اصفهان به این روستا مهاجرت نموده و عده ای هم نسل به نسل از سلسله صفویه باقی مانده اند.که طبق اظهارات قبلی در تاریخ چیمه الفاظ ترکی در زبانها وجود دارد.و قشرطایفه اربابهاکه در روستای چیمه وجود دارند.دادخواه ها از قشر میرزاها هستند که از روستای طامه به این روستا مهاجرت نموده اندو احسانی های محله باغ هادی اصالتا"اصفهانی بوده و به روستای چیمه مهاجرت نموده اند.و طایفه وزیری ها اصالتا"اصفهانی بوده وبه چیمه مهاجرت کرده اند.طایفه ابراهیم بیگی های محله پشته اصالتا"از ایل بیگی های مهاباد اردستان می باشند.امیری های محله سر پرنده اصالتا"از ایل بختیاری به چیمه مهاجرت نموده اند.فلاحتی ها و دشتبان و ابوالقاسمی  اصالتا"اهل کلهرود بوده و به چیمه مهاجرت کرده اند.و باقری و احسانی فرزندان ملامهدی و اکبر باقری اصالتا"از روستای بیدهند به چیمه مهاجرت نموده اندو خانواده میری ها از دهزیره به چیمه مهاجرت کرده اند.جلالی ها  سادات بوده و از نسل و خانواده سید جلال الدین مهدی که مرقد مطهرش در روستای تکیه سادات می باشد.لبافها اصالتا"عرب و از خوزستان به چیمه مهاجرت نموده اند. که جد پدری ایشان امین عرب می باشد که هنوز زاغه در را بیدهندوجود داردکه به نام کنده حاج امین معروف است.ابوالحسنی ها و مرادی هااصالتا"از اصفهان به چیمه مهاجرت نموده اند.وصادقی و رضازاده وطباطبایی و میرسیدی و کبیری ورحیمی و موذنی و عباس زاده و باقری محله ده(فامیلی آنها قبلا" چیمه ای بوده) اصالتا"اهل چیمه بوده اند.وتقی زاده اصالتا"ابوزیدآبادی و ضیایی ها مخلوطی از بیدهند و چیمه هستند.بیگی محله ده اصالتا"نطنزی هستند.روحی ها اصالتا"بیدهندی هستند.

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهدی

سلام. چرا جلالی ها ننوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟

نجفی

نجفی ها ومهدی زاده ها کجایی اند؟؟؟؟

نجفی

ا

نجفی

من از تهران پیام فرستادم ها.