کلهرود

بنام خدا

سلام
ما دیروز به اتفّاق جمعى از خویشان به روستاى شما رفتیم و ناهاررا در رستوران سنتى کوهستان به مدیریت آقایان حسین پور خوردیم ...پس از آن گشت وگذارى در روستا کردیم ... از خشک شدن درختان به خاطر خشکسالى خیلى ناراحت شدیم اما مطمئنم با تلاش همه اهالى زیبایى روستا دو چندان خواهد شد .... ما تا ساعت ١٠شب آنجا بودیم .... پس از خوردن شام با کوله بارى پر از خاطره هاى خوب به اصفهان بازگشتیم .

منصوره موسوی


image.png

/ 0 نظر / 24 بازدید