مسجد حاجی کلهرود

 ‎>‎ ‎ دانشنامهٔ تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین ‎ ‎ ‎>‎ ‎ پرونده‌های آثار ثبت شدهٔ ملی (مجموعهٔ دوم)

 

Files in This Item:

File Description SizeFormat 13656_combined.pdf   1.39 MB Adobe PDF View/Open  

http://iranshahrpedia.ir/arch/handle/10667/20662

/ 0 نظر / 3 بازدید