کلهرود KALAHROD

کتاب هایی توسط همشهریان محترم کلهرودی تالیف , ترجمه و منتشر شده است

 

 

‍وزش‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دوره‌ پ‍

ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور

اح‍م‍دی‍ان‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۱ ۱۳۸۰. کتاب فارسی
  نگاهی به احزاب عمده و موثر در سیستم حکومتی انگلستان امینی‌کلهرودی، نرجس، ۱۳۶۰ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  یادگیری را بیاموزیم باروود، تام ۱۳۸۶ کتاب فارسی
  س‍از ن‍اک‍وک‌ زم‍ان‍ه‌ ب‍روم‍ن‍دک‍ل‍ه‍رودی‌، ف‍رزان‍ه‌، - ۱۳۵۵ ۱۳۸۵. کتاب فارسی
  خوانش‌پریشی بنت، جولی ‏‫ ، ۱۳۸۶.‬ کتاب فارسی
  ک‍اوش‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌، - ۱۳۴۳ ۱۳۸۱. کتاب فارسی
  روش‌شناسی تغییرهای علمی قرن ۱۴ حسینی‌کلهرودی، معصومه   مقاله فارسی
  ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ای‍ج‍اد گ‍رای‍ش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در ف‍رزن‍دان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌   مقاله فارسی
  ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: زن‍ان‌ و ق‍ض‍اوت‍ه‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌، - ۱۳۴۳ ۱۳۸۱. کتاب فارسی
  تبیین نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ویژگیهای لازم برای ایفای این نقش از دیدگاه حضرت امام خمینی ( قدس سره ) حیدرزاده‌کلهرودی، روح‌الله ۱۳۷۴ پایان نامه فارسی
  زم‍زم‍ه‌ ولای‍ت‌ ح‍ی‍درزاده‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۵۷ ۱۳۷۷. کتاب فارسی
  ف‍رزک‍اری‌ =‎Milling‬ دالاس‌، دان‍ی‍ال‌ ۱۳۶۲. کتاب فارسی
  خاطرات سوخته "مجموعه شعر" رحمانی‌کلهرودی، علی‌اکبر، ۱۳۴۵ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  "میراث سوخته" "مجموعه شعر" رحمانی‌کلهرودی، علی‌اکبر، ۱۳۴۵ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍ران‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آن‌ در آث‍ار س‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اص‍طلاح‍ات‌ اداری‌ رن‍ج‍ب‍ر ک‍ل‍ه‍رودی‌، ع‍ب‍اس‌ ۱۳۸۳. کتاب فارسی
  فیزیک ۳ آموزش مفاهیم فیزیک برای دانش‌آموزان سال سوم و داوطلبین کنکور کرمی‌کلهرودی، علی ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  بلوغ در دختران نوجوان کوتداوالا، پارول ۱۳۸۷ . کتاب فارسی
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ وی‍ژه‌ ن‍ی‍روی‌ دری‍ای‍ی‌، ه‍وای‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، اص‍غ‍ر ۱۳۸۳. کتاب فارسی
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌: وی‍ژه‌ ن‍ی‍روی‌ دری‍ائ‍ی‌، ه‍وائ‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، اص‍غ‍ر ۱۳۶۴. کتاب فارسی
  اه‍م‍ی‍ت‌ وج‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ و ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ م‍ف‍رد ک‍ل‍ه‍رودی‌، پ‍روی‍ز ۱۳۷۹-۸۰  

اسامی کتاب هایی که توسط همشهریان کلهرودی تالیف ، ترجمه و منتشر شده  و در سایت کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده است .
نویسنده : کلهرودی : ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم