کلهرود KALAHROD

کلهرودی های مدفون در بهشت زهرا تهران تا سال 1392

کلهرودی های مدفون

 در بهشت زهرای  تهران

http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75

 

برای همه درگذشتگان  مغفرت الهی را آرزو داریم

 

ابوالفضل کلهرودی

     تاریخ دفن:12-10-1355     قطعه: 9    ردیف:159   شماره:22

زین العابدین کلهرودی

نام پدر: ولی     تاریخ دفن:26-9-1381     قطعه: 219    ردیف:25   شماره:45

شعبانعلی کلهرودی

نام پدر: عبدالمحمد     تاریخ دفن:14-5-1365     قطعه: 105    ردیف:64   شماره:8

عباس کلهرودی

     تاریخ دفن:7-12-1355     قطعه: 13    ردیف:68   شماره:32

هاجر کلهرودی

     تاریخ دفن:24-1-1355     قطعه: 11    ردیف:65   شماره:38

علی اسدکلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:2-6-1380     قطعه: 220    ردیف:46   شماره:26

قطع عضو کری کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:1-6-1391     قطعه: 599    ردیف:69   شماره:502

منور کلهءکلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:19-3-1390     قطعه: 301    ردیف:164   شماره:33

غضنفر چاهی کلهرودی

نام پدر: کربلایی عباس     تاریخ دفن:25-12-1380     قطعه: 243    ردیف:33   شماره:9

رضا کرمی کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:1-1-1378     قطعه: 241    ردیف:113   شماره:10

غلامعلی کلهرودی مقدم

نام پدر: مشهدی قنبر     تاریخ دفن:13-10-1376     قطعه: 49    ردیف:92   شماره:48

هاجر امین کلهرودی

     تاریخ دفن:22-9-1349     قطعه: 1    ردیف:68   شماره:32

عباس بخشی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:5-9-1381     قطعه: 217    ردیف:59   شماره:30

فاطمه خانی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:6-4-1377     قطعه: 82    ردیف:71   شماره:47

احمد رنجبرکلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:17-4-1363     قطعه: 98    ردیف:97   شماره:39

جواد فردی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:8-11-1381     قطعه: 219    ردیف:46   شماره:23

محمدآقا فردی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:16-6-1366     قطعه: 104    ردیف:16   شماره:47

رضا قاضی کلهرودی

نام پدر: حیدر     تاریخ دفن:23-11-1379     قطعه: 212    ردیف:89   شماره:28

شهربانو قاضی کلهرودی

نام پدر: محمدعلی     تاریخ دفن:8-6-1366     قطعه: 101    ردیف:66   شماره:30

عباس قاضی کلهرودی

نام پدر: محمدعلی     تاریخ دفن:19-7-1390     قطعه: 242    ردیف:106   شماره:27

 

علی قاضی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-11-1350     قطعه: 3    ردیف:2   شماره:14

فاطمه قاضی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:7-4-1390     قطعه: 3    ردیف:2   شماره:14

محمود قاضی کلهرودی

     تاریخ دفن:29-4-1352     قطعه: 7    ردیف:95   شماره:9

جمیله لطفی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:13-7-1386     قطعه: 76    ردیف:130   شماره:79

زیور مظاهرکلهرودی

نام پدر: محمدجعفر     تاریخ دفن:30-11-1369     قطعه: 73    ردیف:137   شماره:12

مهدی مظاهرکلهرودی

     تاریخ دفن:30-9-1352     قطعه: 36    ردیف:51   شماره:502

فاطمه نوری کلهرودی

نام پدر: محمدآقا     تاریخ دفن:2-7-1384     قطعه: 206    ردیف:33   شماره:25

محسن نوری کلهرودی

نام پدر: نادعلی     تاریخ دفن:26-1-1385     قطعه: 216    ردیف:59   شماره:48

نادعلی نوری کلهرودی

نام پدر: محمد آقا     تاریخ دفن:27-6-1388     قطعه: 216    ردیف:59   شماره:48

معصومه گازری کلهرودی

نام پدر: کربلائی محمد علی     تاریخ دفن:29-3-1390     قطعه: 1    ردیف:68   شماره:32

ماه سلطان کریمی کلهرودی

     تاریخ دفن:1-8-1352     قطعه: 4    ردیف:66   شماره:11

رمضانعلی امینی کلهرودی

نام پدر: فرج اله     تاریخ دفن:11-7-1389     قطعه: 222    ردیف:57   شماره:39

سکینه خانم امینی کلهرودی

نام پدر: فرج اله     تاریخ دفن:24-5-1382     قطعه: 208    ردیف:21   شماره:27

منور امینی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:31-5-1384     قطعه: 233    ردیف:85   شماره:26

نوش آفرین امینی کلهرودی

نام پدر: رمضامعلی     تاریخ دفن:25-5-1370     قطعه: 70    ردیف:59   شماره:63

لعیاخانم توکلی کلهرودی

     تاریخ دفن:18-3-1356     قطعه: 13    ردیف:111   شماره:23

رضا جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:13-10-1384     قطعه: 45    ردیف:35   شماره:31

صدیقه جعفری کلهرودی

     تاریخ دفن:11-7-1357     قطعه: 17    ردیف:66   شماره:48

عباس جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:16-1-1388     قطعه: 258    ردیف:98   شماره:3

ماه نساء جعفری کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:23-6-1370     قطعه: 72    ردیف:198   شماره:35

 

محمد جعفری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:28-6-1392     قطعه: 232    ردیف:29   شماره:14

مهدی جعفری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:1-5-1364     قطعه: 27    ردیف:73   شماره:10

نصرت جعفری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:2-4-1385     قطعه: 244    ردیف:75   شماره:43

هما جعفری کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:29-4-1380     قطعه: 210    ردیف:134   شماره:50

کوکب حبیبی کلهرودی

نام پدر: اکبر     تاریخ دفن:14-10-1356     قطعه: 15    ردیف:60   شماره:43

اکبر حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:9-6-1354     قطعه: 10    ردیف:118   شماره:28

احمد حبیبی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:18-8-1384     قطعه: 70    ردیف:125   شماره:31

حسن حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:15-7-1379     قطعه: 250    ردیف:100   شماره:51

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:9-1-1373     قطعه: 71    ردیف:109   شماره:57

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسمعلی     تاریخ دفن:7-1-1377     قطعه: 36    ردیف:116   شماره:33

حسین حبیبی کلهرودی

نام پدر: مشهدی عباس     تاریخ دفن:25-2-1383     قطعه: 214    ردیف:95   شماره:38

حمیدرضا حبیبی کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:1-7-1370     قطعه: 72    ردیف:214   شماره:39

ربابه حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:17-11-1350     قطعه: 6    ردیف:211   شماره:21

زهرا حبیبی کلهرودی

نام پدر: اکبر     تاریخ دفن:5-12-1377     قطعه: 66    ردیف:118   شماره:59

شهلا حبیبی کلهرودی

نام پدر: تقی     تاریخ دفن:2-10-1369     قطعه: 73    ردیف:102   شماره:18

عباس حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسم علی     تاریخ دفن:2-9-1386     قطعه: 249    ردیف:60   شماره:47

علی حبیبی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:28-8-1387     قطعه: 252    ردیف:79   شماره:28

محمدآقا حبیبی کلهرودی

نام پدر: کربلائی قاسمعلی     تاریخ دفن:24-9-1378     قطعه: 66    ردیف:118   شماره:59

محمود حبیبی کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:27-5-1386     قطعه: 103    ردیف:60   شماره:14

مسعود حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-11-1353     قطعه: 10    ردیف:34   شماره:51

 

مهری حبیبی کلهرودی

     تاریخ دفن:30-10-1353     قطعه: 10    ردیف:24   شماره:31

ابوالفضل حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدهاشم     تاریخ دفن:1-2-1363     قطعه: 9    ردیف:88   شماره:32

زهرا حسینی کلهرودی

نام پدر: علی نقی     تاریخ دفن:10-6-1379     قطعه: 32    ردیف:56   شماره:1

سید حسین حسینی کلهرودی

نام پدر: سید غفار     تاریخ دفن:21-8-1390     قطعه: 312    ردیف:92   شماره:31

سید محسن حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:11-9-1392     قطعه: 9    ردیف:86   شماره:33

سیدابراهیم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:30-1-1380     قطعه: 9    ردیف:88   شماره:33

ماه نساءبیگم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدباقر     تاریخ دفن:15-4-1366     قطعه: 9    ردیف:89   شماره:32

مریم بیگم حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدعلی     تاریخ دفن:3-4-1390     قطعه: 76    ردیف:43   شماره:11

منیجه حسینی کلهرودی

نام پدر: سیدحسن     تاریخ دفن:13-8-1383     قطعه: 45    ردیف:26   شماره:27

کوکب حیدری کلهرودی

     تاریخ دفن:28-8-1353     قطعه: 504    ردیف:154   شماره:29

ام البنین حیدری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:6-6-1392     قطعه: 310    ردیف:75   شماره:45

حبیبه حیدری کلهرودی

     تاریخ دفن:24-10-1360     قطعه: 89    ردیف:57   شماره:40

زلیخا حیدری کلهرودی

نام پدر: محمدتقی     تاریخ دفن:29-11-1366     قطعه: 102    ردیف:42   شماره:9

علی اصغر حیدری کلهرودی

نام پدر: محمدتقی     تاریخ دفن:20-2-1383     قطعه: 243    ردیف:76   شماره:34

فاطمه حیدری کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:18-4-1384     قطعه: 66    ردیف:93   شماره:52

محمدرضا خالقی کلهرودی

     تاریخ دفن:5-12-1356     قطعه: 15    ردیف:81   شماره:32

نصرت رحیمی کلهرودی

نام پدر: رمضانعلی     تاریخ دفن:27-1-1386     قطعه: 230    ردیف:78   شماره:16

فاطمه شبانی کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:27-11-1384     قطعه: 235    ردیف:72   شماره:37

سفیه بیگم شریفی کلهرودی

نام پدر: آقاسیدمحمد     تاریخ دفن:20-8-1389     قطعه: 49    ردیف:92   شماره:48

سیدحسن شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدتراب     تاریخ دفن:4-11-1385     قطعه: 227    ردیف:126   شماره:53

 

سیدعباس شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمود     تاریخ دفن:1-9-1365     قطعه: 105    ردیف:21   شماره:27

سیدعباس شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمد     تاریخ دفن:19-11-1377     قطعه: 240    ردیف:40   شماره:18

سیدناصر شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدمرتضی     تاریخ دفن:31-4-1384     قطعه: 233    ردیف:61   شماره:8

شهیدسیدمحمدرضا شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:8-8-1374     قطعه: 50    ردیف:19   شماره:19

صدیقه صادقی کلهرودی

نام پدر: رمضانعلی     تاریخ دفن:3-7-1386     قطعه: 207    ردیف:100   شماره:46

خورشید عابدی کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:8-3-1381     قطعه: 226    ردیف:82   شماره:24

غلامحسین عابدی کلهرودی

نام پدر: حیدرعلی     تاریخ دفن:17-3-1382     قطعه: 226    ردیف:82   شماره:53

محمد عابدی کلهرودی

نام پدر: محمدحیدر     تاریخ دفن:10-11-1373     قطعه: 32    ردیف:147   شماره:50

شهربانو عبادی کلهرودی

     تاریخ دفن:31-3-1362     قطعه: 97    ردیف:31   شماره:25

ماه بانو قنبری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:23-7-1390     قطعه: 232    ردیف:6   شماره:14

زلیخا ماندی کلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:6-11-1385     قطعه: 213    ردیف:45   شماره:33

ناصر ماندی کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:2-9-1392     قطعه: 318    ردیف:120   شماره:8

حسن محبوب کلهرودی

نام پدر: محمدابراهیم     تاریخ دفن:29-3-1380     قطعه: 16    ردیف:140   شماره:31

رمضان محبوب کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:3-3-1379     قطعه: 202    ردیف:27   شماره:60

یحیی موسوی کلهرودی

نام پدر: یوسف     تاریخ دفن:23-9-1381     قطعه: 217    ردیف:108   شماره:10

شهربانو موندی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:14-3-1392     قطعه: 70    ردیف:120   شماره:44

معصومه موندی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:2-2-1373     قطعه: 70    ردیف:120   شماره:44

معصومه نجاری کلهرودی

نام پدر: کربلائی برات     تاریخ دفن:15-7-1388     قطعه: 103    ردیف:60   شماره:14

فاطمه نورفردکلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:25-4-1373     قطعه: 71    ردیف:47   شماره:23

ماه نشاء نورمردکلهرودی

     تاریخ دفن:20-5-1365     قطعه: 105    ردیف:46   شماره:15

 

امیر نیکپورکلهرودی

نام پدر: علیرضا     تاریخ دفن:19-11-1364

مصطفی یگانه کلهرودی

نام پدر: یداله     تاریخ دفن:8-2-1390     قطعه: 254    ردیف:126   شماره:3

یداله یگانه کلهرودی

نام پدر: قاسم     تاریخ دفن:24-10-1368     قطعه: 111    ردیف:128   شماره:27

صدیقه خانم احمدپورکلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:3-3-1369     قطعه: 20    ردیف:45   شماره:11

مسلم احمدپورکلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:19-8-1384     قطعه: 205    ردیف:52   شماره:62

زهراخانم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدمحمدحسن     تاریخ دفن:16-11-1374     قطعه: 100    ردیف:99   شماره:34

سیدابراهیم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:17-12-1375     قطعه: 84    ردیف:42   شماره:27

سیدحسن اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سید مصطفی     تاریخ دفن:16-10-1389     قطعه: 311    ردیف:138   شماره:34

سیدسهراب اخلاقی کلهرودی

نام پدر: کمال     تاریخ دفن:10-12-1365

سیدسهراب اخلاقی کلهرودی

نام پدر: کمال     تاریخ دفن:10-12-1365     قطعه: 29    ردیف:43   شماره:10

سیدفضل اله اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدابوالقاسم     تاریخ دفن:11-9-1386     قطعه: 227    ردیف:131   شماره:41

سیدمحمود اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدهدایت     تاریخ دفن:12-3-1373     قطعه: 71    ردیف:42   شماره:66

سیدهدایت اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدابوتراب     تاریخ دفن:5-1-1372     قطعه: 79    ردیف:86   شماره:18

صفیه بیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سید ابوالقاسم     تاریخ دفن:16-6-1389     قطعه: 311    ردیف:130   شماره:19

قمربیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: ابوالقاسم     تاریخ دفن:2-6-1381     قطعه: 47    ردیف:53   شماره:7

نصرت بیگم اخلاقی کلهرودی

نام پدر: سیدرضا     تاریخ دفن:1-6-1382     قطعه: 226    ردیف:78   شماره:54

سکینه افغانی کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:11-7-1377     قطعه: 202    ردیف:27   شماره:60

شهربانو افغانی کلهرودی

نام پدر: محمداسماعیل     تاریخ دفن:4-10-1383     قطعه: 234    ردیف:89   شماره:7

عباسعلی اقلیمی کلهرودی

     تاریخ دفن:17-12-1360     قطعه: 91    ردیف:18   شماره:28

ابولقاسم باقری کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:23-2-1387     قطعه: 247    ردیف:18   شماره:16

 

سکینه بلقوری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:12-2-1382     قطعه: 219    ردیف:46   شماره:23

شوکت تهرانی کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:11-11-1365     قطعه: 105    ردیف:117   شماره:42

عصمت حسن پورکلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:2-6-1384     قطعه: 221    ردیف:8   شماره:6

آفرین رحمانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:29-10-1378     قطعه: 48    ردیف:50   شماره:33

شهربانو رحمانی کلهرودی

نام پدر: مشهدی احمد     تاریخ دفن:24-6-1388     قطعه: 205    ردیف:52   شماره:62

علی رحمانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:8-6-1369     قطعه: 81    ردیف:93   شماره:34

ماه بی بی رحیمی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:20-3-1388     قطعه: 256    ردیف:157   شماره:28

گوهربیگم شریفی کلهرودی

نام پدر: آقا سید محمد     تاریخ دفن:12-11-1391     قطعه: 320    ردیف:71   شماره:20

علی فلاحتی کلهرودی

نام پدر: ابراهیم     تاریخ دفن:11-7-1366     قطعه: 104    ردیف:34   شماره:2

سلیمان فولادی کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:8-2-1392     قطعه: 250    ردیف:20   شماره:46

صدیقه فولادی کلهرودی

نام پدر: سلیمان     تاریخ دفن:3-10-1391     قطعه: 21    ردیف:13   شماره:10

جواد قربانی کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:6-9-1391     قطعه: 316    ردیف:75   شماره:56

علی قنبری کلهرودی

نام پدر: محمد     تاریخ دفن:22-1-1392     قطعه: 309    ردیف:107   شماره:67

جمیله مزدآبادکلهرودی

نام پدر: قلی     تاریخ دفن:12-6-1374     قطعه: 70    ردیف:29   شماره:62

ژیلا مظاهری کلهرودی

نام پدر: حیدر     تاریخ دفن:24-10-1382     قطعه: 208    ردیف:90   شماره:32

کامران مظاهری کلهرودی

نام پدر: قدرت اله     تاریخ دفن:20-2-1392     قطعه: 312    ردیف:99   شماره:29

کریم مظاهری کلهرودی

نام پدر: ابوالقاسم     تاریخ دفن:29-6-1381     قطعه: 213    ردیف:77   شماره:42

کوکب مظاهری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:13-1-1383     قطعه: 66    ردیف:21   شماره:29

کوکب خانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: ملاآقابزرگ     تاریخ دفن:27-3-1368     قطعه: 109    ردیف:93   شماره:69

آقاجلال مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:16-1-1361     قطعه: 24    ردیف:135   شماره:35

 

اکبر مظاهری کلهرودی

نام پدر: تقی     تاریخ دفن:30-10-1385     قطعه: 230    ردیف:34   شماره:47

اکبر آقا مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:30-10-1390     قطعه: 34    ردیف:147   شماره:26

ابوالفضل مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:12-10-1355     قطعه: 9    ردیف:159   شماره:22

احمد مظاهری کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:2-7-1373     قطعه: 76    ردیف:146   شماره:74

اسکندر مظاهری کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:6-12-1384     قطعه: 205    ردیف:51   شماره:60

اصغر مظاهری کلهرودی

نام پدر: رمضانعلی     تاریخ دفن:9-6-1392     قطعه: 309    ردیف:89   شماره:37

تقی مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:2-9-1362     قطعه: 16    ردیف:112   شماره:11

تقی مظاهری کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:24-12-1371     قطعه: 79    ردیف:96   شماره:14

تقی مظاهری کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:10-8-1388     قطعه: 228    ردیف:74   شماره:69

تقی مظاهری کلهرودی

نام پدر: کربلائی علی     تاریخ دفن:16-6-1390     قطعه: 235    ردیف:34   شماره:46

تقی مظاهری کلهرودی

نام پدر: مرحوم تقی     تاریخ دفن:3-9-1392     قطعه: 314    ردیف:123   شماره:46

حاجیه خانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: ابوالقاسم     تاریخ دفن:12-11-1378     قطعه: 250    ردیف:9   شماره:43

حسن مظاهری کلهرودی

نام پدر: علی محمد     تاریخ دفن:3-8-1380     قطعه: 243    ردیف:84   شماره:6

حیدر مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:27-10-1386     قطعه: 249    ردیف:75   شماره:29

خانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: عباسعلی     تاریخ دفن:18-5-1378     قطعه: 241    ردیف:88   شماره:31

خدیجه مظاهری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:28-6-1386     قطعه: 225    ردیف:12   شماره:25

خورشید مظاهری کلهرودی

نام پدر: نوروز     تاریخ دفن:5-10-1378     قطعه: 238    ردیف:50   شماره:33

داود مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:16-11-1360     قطعه: 92    ردیف:108   شماره:1

رضا مظاهری کلهرودی

نام پدر: مشهدی حسن     تاریخ دفن:12-9-1379     قطعه: 210    ردیف:55   شماره:38

رضا مظاهری کلهرودی

نام پدر: مشهدی محمد     تاریخ دفن:10-9-1391     قطعه: 210    ردیف:29   شماره:501

 

زهرا مظاهری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:8-2-1384     قطعه: 219    ردیف:2   شماره:32

زینت مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:13-12-1353     قطعه: 10    ردیف:45   شماره:26

صدیقه خانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: مشهدی محمود     تاریخ دفن:2-10-1383     قطعه: 35    ردیف:156   شماره:8

طوبی مظاهری کلهرودی

نام پدر: ملاآقابزرگ     تاریخ دفن:28-6-1379     قطعه: 210    ردیف:102   شماره:27

عباس مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:7-12-1355     قطعه: 13    ردیف:68   شماره:32

عباسعلی مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:12-11-1359     قطعه: 85    ردیف:61   شماره:12

عصمت مظاهری کلهرودی

نام پدر: میرزاحسین     تاریخ دفن:11-12-1380     قطعه: 76    ردیف:189   شماره:53

علی مظاهری کلهرودی

نام پدر: عبدالقنی     تاریخ دفن:29-8-1366     قطعه: 104    ردیف:66   شماره:11

فاطمه خانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: مشهدی محمدآقا     تاریخ دفن:21-4-1391     قطعه: 208    ردیف:85   شماره:28

قاسم مظاهری کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:4-6-1383     قطعه: 214    ردیف:49   شماره:27

قدرت اله مظاهری کلهرودی

نام پدر: ابراهیم     تاریخ دفن:19-8-1390     قطعه: 312    ردیف:99   شماره:29

مؤیدخانم مظاهری کلهرودی

نام پدر: میرزاسلیمان     تاریخ دفن:20-1-1383     قطعه: 243    ردیف:84   شماره:6

ماه بانو مظاهری کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:4-12-1364     قطعه: 93    ردیف:2   شماره:17

ماه بی بی مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:3-1-1372     قطعه: 79    ردیف:119   شماره:5

ماه نساء مظاهری کلهرودی

نام پدر: علیرضا     تاریخ دفن:25-2-1368     قطعه: 109    ردیف:101   شماره:36

محمد مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:26-1-1381     قطعه: 243    ردیف:75   شماره:55

محمود مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:11-2-1392     قطعه: 66    ردیف:21   شماره:29

مرحومه صنم مظاهری کلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:11-10-1370     قطعه: 70    ردیف:107   شماره:68

مریم مظاهری کلهرودی

نام پدر: مشهدی جعفر     تاریخ دفن:18-11-1384     قطعه: 243    ردیف:89   شماره:3

مهین مظاهری کلهرودی

نام پدر: حبیب اله     تاریخ دفن:20-7-1386     قطعه: 249    ردیف:16   شماره:19

 

میرزااله یار مظاهری کلهرودی

     تاریخ دفن:23-7-1355     قطعه: 9    ردیف:87   شماره:32

زهرا مظلومی کلهرودی

     تاریخ دفن:20-12-1352     قطعه: 4    ردیف:36   شماره:11

هاجر مظلومی کلهرودی

     تاریخ دفن:24-1-1355     قطعه: 11    ردیف:65   شماره:38

هاجر مظلومی کلهرودی

     تاریخ دفن:24-1-1355     قطعه: 11    ردیف:65   شماره:38

امیر نیک پورکلهرودی

     تاریخ دفن:19-11-1364     قطعه: 93    ردیف:194   شماره:22

رمضان نیک پورکلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:2-1-1379     قطعه: 250    ردیف:9   شماره:43

اصغر کریمیان کلهرودی

     تاریخ دفن:25-6-1357     قطعه: 17    ردیف:60   شماره:53

فاطمه کریمیان کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:17-11-1390     قطعه: 312    ردیف:160   شماره:35

محمد علی کریمیان کلهرودی

نام پدر: علی اکبر     تاریخ دفن:10-3-1392     قطعه: 314    ردیف:44   شماره:26

زهرا احمدیان کلهرودی

نام پدر: علی     تاریخ دفن:5-5-1389     قطعه: 311    ردیف:59   شماره:41

معصومه احمدیان کلهرودی

     تاریخ دفن:15-1-1354     قطعه: 10    ردیف:58   شماره:50

حسین برومندی کلهرودی

نام پدر: مشهدی علی     تاریخ دفن:25-6-1389     قطعه: 311    ردیف:111   شماره:14

عصمت برومندی کلهرودی

نام پدر: مشهدی علی     تاریخ دفن:8-4-1382     قطعه: 226    ردیف:39   شماره:53

محمدحسن برومندی کلهرودی

نام پدر: محمدحسن     تاریخ دفن:30-11-1369

همایون برومندی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:26-5-1387     قطعه: 253    ردیف:12   شماره:33

زهرا بوستانی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-2-1352     قطعه: 5    ردیف:119   شماره:13

فاطمه خانم خانی پورکلهرودی

نام پدر: حسین جان     تاریخ دفن:22-12-1378     قطعه: 250    ردیف:20   شماره:46

رحیم رحیمیان کلهرودی

نام پدر: علی اصغر     تاریخ دفن:26-5-1387     قطعه: 73    ردیف:163   شماره:62

حاجیه خانم رضاییان کلهرودی

نام پدر: ملاسلیمان     تاریخ دفن:7-10-1368     قطعه: 111    ردیف:104   شماره:17

محمدرضا سلیمانی کلهرودی

نام پدر: عزیزاله     تاریخ دفن:27-8-1377     قطعه: 205    ردیف:75   شماره:11

 

مریم خانم شریفیان کلهرودی

نام پدر: غلامرضا     تاریخ دفن:10-7-1386     قطعه: 249    ردیف:21   شماره:22

تقی عابدیان کلهرودی

نام پدر: کربلائی محمدعلی     تاریخ دفن:12-7-1384     قطعه: 233    ردیف:103   شماره:5

ذلیخا عابدیان کلهرودی

نام پدر: کربلائی محمدعلی     تاریخ دفن:27-1-1384     قطعه: 224    ردیف:53   شماره:13

عباسعلی عابدیان کلهرودی

نام پدر: زین العابدین     تاریخ دفن:2-7-1373     قطعه: 66    ردیف:26   شماره:27

فاطمه عابدیان کلهرودی

نام پدر: داود     تاریخ دفن:27-1-1386     قطعه: 66    ردیف:27   شماره:27

حسین عابدینی کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:24-9-1373     قطعه: 32    ردیف:38   شماره:24

رضا عابدینی کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:8-12-1383     قطعه: 104    ردیف:148   شماره:6

عبدالغنی قلیزاده کلهرودی

     تاریخ دفن:29-9-1352     قطعه: 4    ردیف:124   شماره:2

محمود مصطفایی کلهرودی

نام پدر: جعفر     تاریخ دفن:17-11-1392     قطعه: 318    ردیف:65   شماره:54

شهربانو نساءدخت کلهرودی

     تاریخ دفن:15-8-1363     قطعه: 99    ردیف:34   شماره:24

کبری ابراهیمی کلهرودی

     تاریخ دفن:21-9-1350     قطعه: 6    ردیف:159   شماره:35

جعفر ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:1-7-1369     قطعه: 9    ردیف:98   شماره:26

خانم ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:1-7-1387     قطعه: 76    ردیف:146   شماره:74

شهربانو ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: محمدحسین     تاریخ دفن:6-6-1378     قطعه: 241    ردیف:129   شماره:51

علی ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: محمدحسین     تاریخ دفن:12-11-1383     قطعه: 46    ردیف:113   شماره:3

فاطمه ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: عبدالغنی     تاریخ دفن:6-11-1371     قطعه: 20    ردیف:24   شماره:47

فاطمه ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: محمد حسین     تاریخ دفن:17-1-1393     قطعه: 230    ردیف:19   شماره:23

محمدآقا ابراهیمی کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:27-2-1369     قطعه: 20    ردیف:23   شماره:47

یداله ابراهیمی کلهرودی

     تاریخ دفن:8-7-1351     قطعه: 8    ردیف:78   شماره:18

اسکندر اسکندرپورکلهرودی

نام پدر: مهدی     تاریخ دفن:31-6-1386     قطعه: 225    ردیف:14   شماره:29

 

جعفرقلی جعفرزاده کلهرودی

نام پدر: محمدآقا     تاریخ دفن:9-1-1362     قطعه: 94    ردیف:136   شماره:16

سعید جعفرزاده کلهرودی

نام پدر: جعفرقلی     تاریخ دفن:1-2-1375     قطعه: 100    ردیف:19   شماره:1

محمد جعفرزاده کلهرودی

     تاریخ دفن:18-12-1365     قطعه: 108    ردیف:5   شماره:8

زیور خانم خانی پور کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:2-9-1387     قطعه: 252    ردیف:91   شماره:17

فاطمه راه نجات کلهرودی

نام پدر: محمود     تاریخ دفن:13-11-1378     قطعه: 238    ردیف:55   شماره:34

زهرا رمضانیان کلهرودی

نام پدر: عزیزاله     تاریخ دفن:15-1-1382     قطعه: 219    ردیف:80   شماره:17

سکینه خانم رمضانیان کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:26-10-1390     قطعه: 312    ردیف:132   شماره:44

فاطمه رمضانیان کلهرودی

نام پدر: عزییزاله     تاریخ دفن:17-4-1384     قطعه: 45    ردیف:40   شماره:13

احمد علی زاده کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:20-11-1389     قطعه: 38    ردیف:79   شماره:38

رضا علی زاده کلهرودی

نام پدر: احمد     تاریخ دفن:3-5-1374     قطعه: 38    ردیف:79   شماره:38

عباس علی قاضی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:11-6-1377     قطعه: 202    ردیف:77   شماره:24

علی علی قاضی کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:19-2-1389     قطعه: 70    ردیف:128   شماره:31

سلیمان قدسی نژادکلهرودی

نام پدر: مهدی     تاریخ دفن:23-4-1368     قطعه: 109    ردیف:35   شماره:47

جمیله قنبرزاده کلهرودی

     تاریخ دفن:23-7-1357     قطعه: 17    ردیف:71   شماره:17

محمد محمدزاده کلهرودی

     تاریخ دفن:15-3-1355     قطعه: 11    ردیف:85   شماره:48

خورشیدخانم محمودیان کلهرودی

نام پدر: آقارضا     تاریخ دفن:3-8-1391     قطعه: 257    ردیف:49   شماره:14

شهیداحمدژ محمودیان کلهرودی

نام پدر: کلهرودی     تاریخ دفن:21-5-1366     قطعه: 26    ردیف:37   شماره:2

محمد تقی محمودیان کلهرودی

نام پدر: آقا رضا     تاریخ دفن:1-1-1391     قطعه: 309    ردیف:66   شماره:81

آرش مظاهری کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:8-12-1390     قطعه: 312    ردیف:175   شماره:36

حسین مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:3-9-1389     قطعه: 311    ردیف:125   شماره:

 

فرخنده خانم وطنی دخت کلهرودی

نام پدر: غلامحسین     تاریخ دفن:25-3-1387     قطعه: 254    ردیف:126   شماره:3

آمنه جعفر زاده کلهرودی

نام پدر: محمد علی     تاریخ دفن:7-8-1392     قطعه: 310    ردیف:33   شماره:19

قنبر حاج رحیمی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:3-1-1379     قطعه: 250    ردیف:19   شماره:31

خدیجه علی اکبری کلهرودی

نام پدر: استاداکبر     تاریخ دفن:19-5-1385     قطعه: 221    ردیف:44   شماره:16

زینب علی اکبری کلهرودی

نام پدر: غلامحسین     تاریخ دفن:30-8-1388     قطعه: 73    ردیف:78   شماره:18

محمدتقی علی اکبری کلهرودی

نام پدر: استاداکبر     تاریخ دفن:4-5-1386     قطعه: 225    ردیف:82   شماره:34

معصومه علی اکبری کلهرودی

نام پدر: هاجی     تاریخ دفن:12-3-1371     قطعه: 75    ردیف:120   شماره:16

علی اکبر مظاهری پورکلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:14-10-1382     قطعه: 208    ردیف:85   شماره:28

مکرم مظاهری پورکلهرودی

نام پدر: ماشاءاله     تاریخ دفن:26-2-1388     قطعه: 258    ردیف:153   شماره:13

تقی ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: نوروز     تاریخ دفن:23-3-1388     قطعه: 257    ردیف:49   شماره:14

حمید ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: شمس اله     تاریخ دفن:8-10-1368     قطعه: 111    ردیف:81   شماره:12

شمس اله ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: محمد علی     تاریخ دفن:25-5-1390     قطعه: 256    ردیف:46   شماره:36

علیجان ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: کربلائی حسین     تاریخ دفن:25-2-1379     قطعه: 48    ردیف:50   شماره:33

فاطمه ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: علی جان     تاریخ دفن:14-6-1373     قطعه: 71    ردیف:148   شماره:34

فریده ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: شمس اله     تاریخ دفن:11-10-1368     قطعه: 111    ردیف:101   شماره:32

محمدرضا ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: حسینعلی     تاریخ دفن:15-5-1384     قطعه: 233    ردیف:120   شماره:8

محمدعلی ملک محمدی کلهرودی

نام پدر: نوروز     تاریخ دفن:17-12-1385     قطعه: 225    ردیف:75   شماره:4

رقیه نوروززاده کلهرودی

     تاریخ دفن:12-11-1352     قطعه: 4    ردیف:163   شماره:42

خورشید هاشم زاده کلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:1-2-1373     قطعه: 110    ردیف:91   شماره:36

فاطمه بنی اسدیان کلهرودی

نام پدر: رضا     تاریخ دفن:2-1-1392     قطعه: 98    ردیف:46   شماره:

 

جواهر حاجی رحیمی کلهرودی

نام پدر: مشهدی رمضان     تاریخ دفن:20-9-1378     قطعه: 238    ردیف:47   شماره:7

علینقی حاجی رحیمی کلهرودی

نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:30-5-1374     قطعه: 110    ردیف:155   شماره:62

نوروز حاجی رحیمی کلهرودی

نام پدر: عباس     تاریخ دفن:4-10-1382     قطعه: 227    ردیف:36   شماره:54

اشرف بیگم حسینی مقدم کلهرودی

نام پدر: سیدمیرزا     تاریخ دفن:16-8-1387     قطعه: 66    ردیف:27   شماره:26

بیگم حسینی مقدم کلهرودی

نام پدر: آقاسیدمیرزا     تاریخ دفن:30-4-1388     قطعه: 257    ردیف:67   شماره:35

محمد رمضان زاده کلهرودی

نام پدر: حسین     تاریخ دفن:5-8-1384     قطعه: 233    ردیف:133   شماره:27

خلیل اله مظاهری مفردکلهرودی

نام پدر: غلامعلی     تاریخ دفن:2-6-1384     قطعه: 224    ردیف:15   شماره:1

فاطمه خانم ابراهیم نژادکلهرودی

نام پدر: استادعلینقی     تاریخ دفن:3-8-1375     قطعه: 76    ردیف:43   شماره:11

مبینا اسماعیل نژادکلهرودی

نام پدر: اکبر     تاریخ دفن:9-1-1386     قطعه: 31    ردیف:51   شماره:51

سیدحسین حسینی شریفی کلهرودی

نام پدر: سیدحسن     تاریخ دفن:9-2-1373     قطعه: 71    ردیف:71   شماره:60

حسین سلیمان زاده کلهرودی

نام پدر: محمدآقا     تاریخ دفن:30-10-1373     قطعه: 66    ردیف:40   شماره:13

عباس سلیمان زاده کلهرودی

نام پدر: محمدآقا     تاریخ دفن:26-7-1383     قطعه: 214    ردیف:12   شماره:14

قربانعلی نورفرد زاده کلهرودی

نام پدر: نوروز     تاریخ دفن:29-11-1391     قطعه: 311    ردیف:59   شماره:41

ماه بیگم اسماعیل زاده کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:15-1-1389     قطعه: 302    ردیف:23   شماره:22

اکرم جعفری مظاهری کلهرودی

نام پدر: حسن     تاریخ دفن:29-12-1376     قطعه: 36    ردیف:91   شماره:33

مسعود سلیمانی زاده کلهرودی

نام پدر: ولی اله     تاریخ دفن:25-11-1383     قطعه: 234    ردیف:169   شماره:22

سکینه صادقی مظاهری کلهرودی

نام پدر: میرزاصادق     تاریخ دفن:14-11-1379     قطعه: 243    ردیف:33   شماره:9

گوهر کلهرودی سلیمانپورزاده

     تاریخ دفن:20-9-1354     قطعه: 11    ردیف:9   شماره:12

محترم محمدزاده مقدم کلهرودی

نام پدر: امیر     تاریخ دفن:23-9-1389     قطعه: 312    ردیف:165   شماره:

مرحوم تقی مظاهری
نام پدر: محمد آقا   تاریخ دفن: 2/3/1389    قطعه 304   ردیف 170   شماره :40

 

نویسنده : کلهرودی : ٤:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٤
Comments نظرات () لینک دائم