کلهرود KALAHROD

اسناد و شکواییه های قدیمی اهالی کلهرود

 

 

بنام خدا

اسناد و شکواییه های قدیمی اهالی کلهرود

موجود در کتابخانه ، موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

      اسناد در باره کسانی است که  در گذشته و رخ در نقاب خاک کشیده اند اما بخشی از اعمال آنان ، علاوه بر ثبت در دفتر اعمال ، در تاریخ نیز ثبت و ضبط گردیده است.فارغ از قضاوت در باره اسناد مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، برای همه کسانی که در این اسناد نام برده شده و ظاهرا همه آنان در گذشته اند،  طلب مغفرت داریم  .

 عبارت زیر در تاریخ بیهقی  زبان حال ماست :

از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آنانکه از وی رفت گرفتار و ما را با آن کار نیست و هرچند مرا از وی بد آید به هیچ حال چه عمر من به شصت و پنج آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن را به تعصبی و تربدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند.

شناسگر رکورد

:

435554

شماره بازیابی

:

ایران۱۲/۴۹/۱۷/۱/۲۱

تاریخ ورود رکورد

:

20071219per50

زبان اثر

:

فارسی

عنوان اصلی

:

اهالی دهکده سه محال نطنز، در شکایت از حسین مظاهری کدخدای کلهرود

اصطلاح موضوعی

:

کاشان

تکمیل شده

:

بله

 

http://dlib.ical.ir/site/catalogue/435554

شناسگر رکورد

:

395151

شماره بازیابی

:

ایران۱۴/۱۳۵/۱۴/۱/۱۵۳

تاریخ ورود رکورد

:

20070911per50

زبان اثر

:

فارسی

عنوان اصلی

:

نامه از طرف اهالی کلهرود کاشان به ریاست مجلس شورای ملی در شکایت از تجاوزات و تعدیات و اجحافات و  ... حسین محمد ابراهیم کدخدای سابق که با همدستی حسین قاضی، عباس حبیبی انجام می گیرد و اهالی آنجا به ستوه آمده‌اند و درخواست رسیدگی و رفع مزاحمت آنها و نامه رئیس مجلس و وزارت کشور

اصطلاح موضوعی

:

کاشان

تکمیل شده

:

بله

 

http://dlib.ical.ir/site/catalogue/395151

 

شناسگر رکورد

:

449152

شماره بازیابی

:

ایران۱۴/۱۳۳/۱۴/۱/۶۰

تاریخ ورود رکورد

:

20071219per50

زبان اثر

:

فارسی

عنوان اصلی

:

شکایت بانو موید مظاهری به مجلس شورای ملی مبنی بر اینکه جعفر ابراهیمی کلهرودی فرزند حسین، شبانه به منزل او حمله کرده است و شکایت عده‌ای از اهالی کلهرود به مجلس مبنی بر ... حسین قاضی کلهرودی به همدستی محمد ابراهیم مظاهری از بانو صنم

اصطلاح موضوعی

:

کاشان

تکمیل شده

:

بله

 

شناسگر رکورد

:

734046

شماره بازیابی

:

۲/۴۲۳/۴۰۵/۱/۲ س

شماره بازیابی

:

۲/۴۲۳/۴۰۵/۱/۲

موضوع کارتن

:

[متفرقه]

تاریخ ورود رکورد

:

20091101per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

‏‫[اهالی کلهرود کاشان]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۹ برگ، ۱ پاکت، ۳ نامه

یادداشتهای مربوط به مندرجات

:

اهالی کلهرود کاشان شکایت از تعدیات و تجاوزات سرهنگ جواد شهیار

نام فهرست نویس

:

50

نام پانچیست

:

mh-babri

تاریخ

:

20091101

تاریخ ورود اطلاعات

:

۱۳۸۸/۵/۱۳

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1za

شناسگر رکورد

:

409969

شماره بازیابی

:

ایران۴/۴۸/۲۴/۱/۳۰

تاریخ ورود رکورد

:

20070911per50

زبان اثر

:

فارسی

عنوان اصلی

:

رعایای قریه کلهرود و کشه شکایت از کمی حاصل

نام خاص و کمیت اثر

:

۶برگ،۱پاکت،۲نامه

اصطلاح موضوعی

:

کاشان

تکمیل شده

:

بله

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1z8

شناسگر رکورد

:

638800

شماره بازیابی

:

۵/۱۴۸/۳۷/۱/۷۶

شماره بازیابی

:

۵/۱۴۸/۳۷/۱/۷۶

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090506per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

‏‫صولت همایون راجع به تعمیر بند واقعه در تنگه کوه کلهرود

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۱۴ برگ، ۱۴ برگ برگزیده، ۸ نامه

چکیده

:

نامه‌های صولت همایون به مجلس شورای ملی راجع به قنوات مخروبه خالصه دوره صفویه و تعمیر بندی که در تنکه کوه کلهرود جوشقان در زمان قدیم بسته شده که به مرور زمان پر شده است و شکایت از سلیمانقلی مبنی بر اینکه اراضی مواتی را با مخارج شخصی خود احیاء نموده که نامبرده آنرا متصرف شده است همچنین نامه‌ای در خصوص لزوم تأسیس وسایل صحیه و اعزام طبیب به محل، درخواست رسیدگی دارد به انضمام نامه‌های مجلس و جوابیه‌های وزارت داخله و وزارت مالیه به امضاء ذکاءالملک در این خصوص

نام فهرست نویس

:

16

نام پانچیست

:

emami

سطح دسترسی

:

خیلی خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1z6

شناسگر رکورد

:

690177

شماره بازیابی

:

‏‫۱۶/۱۱/۲۴/۱/۱۷

شماره بازیابی

:

۱۶/۱۱/۲۴/۱/۱۷

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090728per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

محمد فرد کلهرودی [از کلهرود کاشان در] شکایت از [تصرفات عدوانی] حسین قاضی [در ملک مشارالیه]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۳ برگ، ۱ نامه

نام فهرست نویس

:

55

نام پانچیست

:

arghashi

تاریخ

:

20090728

تاریخ ورود اطلاعات

:

‏‫۱۳۸۸/۱/۱۸

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1z4

شناسگر رکورد

:

690183

شماره بازیابی

:

‏‫۱۶/۱۱/۲۴/۱/۲۳

شماره بازیابی

:

۱۶/۱۱/۲۴/۱/۲۳

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090728per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

اهالی کلهرود [در] شکایت از [اسدالله فرزند] عبدالله مهبادی [مبنی بر ادعای مالکیت املاک آنها]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۳ برگ، ۱ پاکت، ۱ نامه

مواد همراه اثر

:

تمبر

نام فهرست نویس

:

55

نام پانچیست

:

arghashi

تاریخ

:

20090728

تاریخ ورود اطلاعات

:

‏‫۱۳۸۸/۱/۱۸

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1z2

شناسگر رکورد

:

690272

شماره بازیابی

:

‏‫۱۶/۱۱/۲۴/۴/۵

شماره بازیابی

:

۱۶/۱۱/۲۴/۴/۵

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090728per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

اهالی قریه کلهرود در شکایت از [تجاوزات] سلیمان مظاهری [کدخدای آن منطقه نسبت به مردم آنجا]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۵ برگ، ۱ پاکت، ۲ نامه

نام فهرست نویس

:

55

نام پانچیست

:

arghashi

تاریخ ورود اطلاعات

:

۱۳۸۸/۱۱/۲۰

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1z0

شناسگر رکورد

:

842947

شماره بازیابی

:

۱۹/۹۹/۲۴/۱/۳

شماره بازیابی

:

۱۹/۹۹/۲۴/۱/۳

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20100914per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

‏‫اهالی کلهرود کاشان [در شکایت از نصراله برومندی ، ابوالقاسم مظاهری و.. مبنی بر... ، ضرب و جرح و..]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۸ برگ، ۲ پاکت، ۳ نامه

مواد همراه اثر

:

تمبر

نام فهرست نویس

:

77

نام پانچیست

:

m-sadeghi

تاریخ

:

20100914

تاریخ ورود اطلاعات

:

۱۳۸۹/۳/۱۷

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1yy

سگر رکورد

:

671902

شماره بازیابی

:

‏‫۱۲/۴۹/۱۷/۱/۲۱ ج

شماره بازیابی

:

۱۲/۴۹/۱۷/۱/۲۱

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090627per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

اهالی دهکده سه محال نطنز [در شکایت از دهبان کلهرود مبنی بر جلوگیری از استفاده اهالی از آب قنات سه محال و غارت کردن محصولات آن‌ها]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

۱۳ برگ، ۳ پاکت، ۳ نامه

نام فهرست نویس

:

50

نام پانچیست

:

arghashi

تاریخ

:

20090627

تاریخ ورود اطلاعات

:

‏‫۱۳۸۷/۱۰/۱

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1yw

شناسگر رکورد

:

677550

شماره بازیابی

:

‏‫۱۸/۱۲۴/۲۴/۱/۲۲

شماره بازیابی

:

۱۸/۱۲۴/۲۴/۱/۲۲

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090705per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

‏‫اهالی کلهرود [کاشان ابراز رضایت و حمایت خود از خدمات و شایستگی حاجی سلیمان مظاهری‌پور کدخدای آنجا و نیز پسرش سرهنگ شهیار]

نام عام مواد

:

[[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۲ برگ، ۲ نامه

نام فهرست نویس

:

41

نام پانچیست

:

emami

تاریخ ورود اطلاعات

:

‏‫۱۳۸۸/۲/۱۰

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1yu

شناسگر رکورد

:

677690

شماره بازیابی

:

‏‫۱۸/۱۲۴/۲۴/۴/۱۰

شماره بازیابی

:

۱۸/۱۲۴/۲۴/۴/۱۰

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090705per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

‏‫اهالی قریه کلهرود کاشان شکایت از [تعدیات و تجاوزات] سرهنگ جواد شهیار [(مظاهری سابق)، نصرت‌اله برومند و همدستانش نسبت به آنها]

نام عام مواد

:

[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

‏‫۲۱ برگ، ۹ نامه

نام فهرست نویس

:

41

نام پانچیست

:

emami

تاریخ

:

20090705

تاریخ ورود اطلاعات

:

‏‫۱۳۸۸/۲/۱۲

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1ys

شناسگر رکورد

:

562857

شماره بازیابی

:

ایران

تاریخ ورود رکورد

:

20081109per50

زبان اثر

:

فارسی

عنوان اصلی

:

غلامعلی کلهرود مقدم [دارای سابقه خدمت در دوایر سازمان برنامه در شکایت از بازخرید و نابینا شدن خود، درخواست استفاده از شرایط بازنشستگان را دارد به انضمام نامه های دیگری از کارمندان مختلف راجع به وضع استخدامی، اخراج از کار، درخواست مزایا و ...]

نام خاص و کمیت اثر

:

۱۲۸ برگ، ۱۲ پاکت، ۶۲ نامه

نام فهرست نویس

:

14

نام پانچیست

:

asnad

نام خانوادگی اپراتور

:

زهرا غلامحسین پور

تاریخ ورود اطلاعات

:

۱۳۸۷/۸/۱۹

تکمیل شده

:

Yes

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1yq

     
     
     
     
     
     

شناسگر رکورد

:

674731

شماره بازیابی

:

۱۰/۱۸۰/۲۹/۱/۲۵ج

شماره بازیابی

:

۱۰/۱۸۰/۲۹/۱/۲۵

موضوع کارتن

:

کاشان

تاریخ ورود رکورد

:

20090630per50

زبان اثر

:

Per(فارسی)

عنوان اصلی

:

هدایت الله نظنزی صفوی [ساکن کلهرود از توابع نظنز] شکایت از محمود نام [مظاهری کلهرودی به دلیل پس ندادن دو تخته قالی که مشارالیه نزدوی به امانت گذاشته برده است]

نام عام مواد

:

[[نامه]

نام خاص و کمیت اثر

:

۶برگ، ۱پاکت، ۲نامه

مواد همراه اثر

:

+تمبر

نام فهرست نویس

:

45

نام پانچیست

:

az-sarkhani

تاریخ ورود اطلاعات

:

۱۳۸۷/۱۱/۱۳

سطح دسترسی

:

خاص

تکمیل شده

:

(بله) Y

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-148r3jm1yf

.

نویسنده : کلهرودی : ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم