کلهرود KALAHROD

تسلیت/بانو جهان بیگم اخلاقی

بنام خدا

درگذشت  بانوحاجیه خانم جهان بیگم اخلاقی کلهرودی را به خانواده محترم  ایشان و خانواده های محترم ، مظاهری ، آزادگان ، حسینی مقدم و... و همشهریان محترم تسلیت می گوییم وبرای آن مرحوم مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.