سرزمین مادری، اصفهان، کلهرود. خشت، کاهگل، دوستی واقعی انسان با طبیعت و همزیستی نجیب با جانداران، عشق، صداقت، حیا، معرفت و مهمان نوازی دست و دلبازانه و... همه ی اینها در سرزمین های آبا و اجدادیمان خوشبختانه همچنان یافت می شود.