کلهرود KALAHROD

بازدید از کلهرود

گزارش به  مردم :بازدید از روستای کلهرود و تماس تلفنی استاندار

جاذبه  های میراثی و گردشگری بخش میمه برا ب آن داشت که از کلهرود که دارای اعتبارات قابل توجه گردشگری در سطح شهرستان و بخش مرکزی است بازدید کنم. بعد از اتمام جلسه مرتبط با کشتارگاه راهی کلهرود شدیم. از خانه ی مظاهریها دیدن کردم .  در مقابل خانه های قدیمی بخش ما دارای جاذبه ی چندانی نیست . فقط قدرش را دانسته اند. البته واقعا روستای خوش آب و هوایی است با جمعیتی که بشدت در حال کم شدن است . در راه رفتن به روستای کلهرود سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان کثر الله امثالهم تلفن زدند و از خبر سرمایه گذاری بسیار عظیمی درمیمه  خبر دادند که بسیار خوشحال کننده بود . البته نیاز به پیگیری دارد. همان وقت از تهران آمده بودند . در حال عزیمت از فرودگاه به استانداری بودند. فرمودند: که در تهران  در همین رابطه جلسه داشته اند .جزئیات مسئله بماند برای بعد ولی برای اینکه به بدانید طاقت نداریم این خبر خوب  را پنهان کنیم این پروژه در صورت اجراءبیست هزار  به  عدد 20000 شغل ایجاد می کند و با همراهان گفتیم این برکت کار برای احداث یادمان شهدای گمنام است که در طول مسیر برای تشکیل هیئت امنای آن حرف زدیم و دارد انشاءا 000  اجرایی می شود. ساعت  19 دیروز 4/2/87 راهی بازدید از نمایشگاه مطبوعاتی استان واقع در پل شهرستان شدیم که شرح آن بعداٌ خواهد آمد و ساعت حوالی یک بامداد در حالیکه فقط ده دقیقه از بازی منچستر یونایتد و بار سلون باقیمانده بود به خانه رسیدیم

به نقل از سایت اینترنت جم:

 http://www.dsjam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=9

نویسنده : کلهرودی : ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢۸
Comments نظرات () لینک دائم

زنبق /لاله سرخ کلهرود

نویسنده : کلهرودی : ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم

کتاب هایی توسط همشهریان محترم کلهرودی تالیف , ترجمه و منتشر شده است

 

 

‍وزش‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دوره‌ پ‍

ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور

اح‍م‍دی‍ان‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۱ ۱۳۸۰. کتاب فارسی
  نگاهی به احزاب عمده و موثر در سیستم حکومتی انگلستان امینی‌کلهرودی، نرجس، ۱۳۶۰ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  یادگیری را بیاموزیم باروود، تام ۱۳۸۶ کتاب فارسی
  س‍از ن‍اک‍وک‌ زم‍ان‍ه‌ ب‍روم‍ن‍دک‍ل‍ه‍رودی‌، ف‍رزان‍ه‌، - ۱۳۵۵ ۱۳۸۵. کتاب فارسی
  خوانش‌پریشی بنت، جولی ‏‫ ، ۱۳۸۶.‬ کتاب فارسی
  ک‍اوش‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌، - ۱۳۴۳ ۱۳۸۱. کتاب فارسی
  روش‌شناسی تغییرهای علمی قرن ۱۴ حسینی‌کلهرودی، معصومه   مقاله فارسی
  ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ای‍ج‍اد گ‍رای‍ش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در ف‍رزن‍دان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌   مقاله فارسی
  ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: زن‍ان‌ و ق‍ض‍اوت‍ه‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ال‍س‍ادات‌، - ۱۳۴۳ ۱۳۸۱. کتاب فارسی
  تبیین نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ویژگیهای لازم برای ایفای این نقش از دیدگاه حضرت امام خمینی ( قدس سره ) حیدرزاده‌کلهرودی، روح‌الله ۱۳۷۴ پایان نامه فارسی
  زم‍زم‍ه‌ ولای‍ت‌ ح‍ی‍درزاده‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۵۷ ۱۳۷۷. کتاب فارسی
  ف‍رزک‍اری‌ =‎Milling‬ دالاس‌، دان‍ی‍ال‌ ۱۳۶۲. کتاب فارسی
  خاطرات سوخته "مجموعه شعر" رحمانی‌کلهرودی، علی‌اکبر، ۱۳۴۵ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  "میراث سوخته" "مجموعه شعر" رحمانی‌کلهرودی، علی‌اکبر، ۱۳۴۵ ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍ران‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آن‌ در آث‍ار س‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اص‍طلاح‍ات‌ اداری‌ رن‍ج‍ب‍ر ک‍ل‍ه‍رودی‌، ع‍ب‍اس‌ ۱۳۸۳. کتاب فارسی
  فیزیک ۳ آموزش مفاهیم فیزیک برای دانش‌آموزان سال سوم و داوطلبین کنکور کرمی‌کلهرودی، علی ۱۳۸۶. کتاب فارسی
  بلوغ در دختران نوجوان کوتداوالا، پارول ۱۳۸۷ . کتاب فارسی
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ وی‍ژه‌ ن‍ی‍روی‌ دری‍ای‍ی‌، ه‍وای‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، اص‍غ‍ر ۱۳۸۳. کتاب فارسی
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌: وی‍ژه‌ ن‍ی‍روی‌ دری‍ائ‍ی‌، ه‍وائ‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، اص‍غ‍ر ۱۳۶۴. کتاب فارسی
  اه‍م‍ی‍ت‌ وج‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ و ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ م‍ف‍رد ک‍ل‍ه‍رودی‌، پ‍روی‍ز ۱۳۷۹-۸۰  
ادامه مطلب
نویسنده : کلهرودی : ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم

شکوفه های بادام

 بنام خدا
شکوفه های بادام
      عکس های زیبا از شکفتن گل های درختان بادام که توسط یکی از همشهریان خوب گرفته شده جهت استفاده در سایت زیر قرار گرفته است.
 
www.picasaweb.google.com/kalahrodi83/KHsiSC
نویسنده : کلهرودی : ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۸
Comments نظرات () لینک دائم

معرفی یک سایت

 بنام خدا
 
معرفی یک سایت آموزش
زبان انگلیسی
 
 
سایت
www.tadris4u.blogfa.com 
بمنظور ارایه آموزش زبان انگلیسی  توسط آقای احمد محمد نژاد ایجاد شده است  اهداف زیر را دنبال می کند:ا

-  معرفی سایت های اموزش زبان انگلیسی
- پاسخ به سوالات زبان
- ارایه لینک های مفید آموزش زبان انگلیسی
و.... 
 این وبلاگ سعی دارد تا مطالب آموزشی و اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان را در کلیه مقاطع تحصیلی از پایه تا کنکور در زمینه زبان انگلیسی در اختیار آنان قرار داده و از نظرات آنان در این خصوص استفاده نماید.
 
نویسنده : کلهرودی : ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٤
Comments نظرات () لینک دائم